Balanse mellom vern og bærekraftig bruk

Ny forvaltningsplan og besøksstrategi for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder skal ivareta hensyn til naturforvaltning og hvordan områdene kan brukes både av besøkende og næringsdrivende.

Høsten 2021 startet verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder opp arbeid med å ferdigstille nye forvaltningsplan og besøksstrategi for verneområdene. Det er Rambøll som har gjennomført arbeidet med å ferdigstille forvaltningsplanene og besøksstrategiene.

Forvaltningsplan for verneområdene
En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel i den daglige forvaltningen, og skal fungere som et oppslagsverk både for søkere og forvaltere. Den overordnede målsettingen med forvaltningsplanen er å ta vare på verneverdiene, både gjennom å beskytte de mot uønskede inngrep og gjennom å legge til rette for aktivitet som fremmer verneverdiene. Et annet formål med forvaltningsplanen er å gi rammene for en helhetlig og forutsigbar forvaltning den kommende tiårsperioden.

Hva er en besøksstrategi?
Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak – informasjon, tilrettelegging – som er nødvendig for å balansere verneverdier, øke besøk og lokal verdiskaping, slik at det blir best mulig for alle interesser.

Hvordan skal besøkende tas imot?
Formålet med en besøksstrategi er med andre ord å gi forvaltningsmyndigheten en bevisst, målrettet og forutsigbar plan for hvordan man kan møte besøkende. Besøksstrategier skal legge til rette for, og styre, bruken i verneområder slik at opplevelsen for de besøkende og den lokale verdiskapingen blir størst mulig. Besøksstrategier skal også bidra til at forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas.

Innholdet må kvalitetssikres før høring
Det faglige innholdet i både utkast til forvaltningsplan og besøksstrategi skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Informasjon sendes ut
Når planene er godkjent av direktoratets fagfolk, vil forvaltningsplanene og besøksstrategiene sendes ut på offentlig høring til berørte grunneiere, foreninger og kommuner for høringsinnspill før de sendes inn til endelig godkjenning til Miljødirektoratet.

Arbeidet med planene vil foregå videre utover høsten 2022, og forhåpentligvis vil både forvaltningsplan – og besøksstrategi være klar for høring våren/sommeren 2023, slik at vi kan begynne arbeidet med god informasjon i og utenfor verneområdene.