Sjøfuglene trenger ro når de hekker, og forstyrrelser kan få store negative følger. Derfor ber vi folk om å respektere ferdselsforbudet og ta hensyn til hekkende fugl, sier seksjonsleder Arnstein Johnsen i SNO, som er Miljødirektoratets feltpersonell.

Ilandstigingsforbud og vernesoner
Fra 15. april til 15. juli er det forbudt å ferdes på land, og i en sone på sjøen utenfor.
Bestandene av sjøfugl langs norskekysten har gått ned over tid. De viktigste årsakene er press på arealer, forstyrrelser og manglende tilgang på mat. Om fuglene forstyrres kan de avbryte rugingen, slik at egg eller unger blir tatt av rovfugl. Dødeligheten øker også om eggene blir for varme eller kalde.

Det er ikke greit å gå i land i et verneområde med ferdselsforbud, selv om det kan virke som at fuglen har fløyet. Husk at sjøfugl kan flytte seg fra år til år, så det kan være hekking i områder hvor det ikke var det i fjor. Verneområdet kan også være en viktig rasteplass for fugl som ikke ligger på reir, for eksempel ungfugler eller maker.

Forbud merket med skilt
Verneområder med ferdselsforbud er merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel. Folk bør også gjøre seg kjent med hvor naturreservatene ligger før de drar ut på tur for å gjøre strandhugg.
Du kan søke etter verneområder og informasjon om disse i Naturbasen og i kart på Miljøstatus. Fylkesmannen eller lokalt SNO kan også kontaktes.

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Norge har til sammen ca. 2 700 verneområder på fastlandet og Svalbard.
Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. De inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.